കേസന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കുന്നതിന്‌ ഐ.ജി പി വിജയൻ കാലടിയിലെത്തി

  കാലടി: ഒരു വർഷം മുമ്പ് മഞ്ഞപ്രയിൽ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ട കേസ്‌ ഊർജ്ജിതമാക്കുന്നതിനും, പോലീസുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതുമായും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനുമാണ് എറണാകുളം

Read more