സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല കലോത്സവത്തിൽ കാലടി മുൻപിൽ

  കാലടി: കാലടി സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല കലോത്സവത്തിൽ നൃത്ത ഇനങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനവുമായി അപർണ്ണ രാമചന്ദ്രൻ.ഭരതനാട്യത്തിനും മോഹനിയാട്ടാത്തിനും ഒന്നാം സ്ഥാനവും, കുച്ചിപ്പുടിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും അപർണ്ണ കരസ്ഥമാക്കി.കാലടി

Read more

കാലടി ടൗണിൽ പരസ്യ ബോർഡുകൾ നിറയുന്നു

  കാലടി: കാലടി ടൗണിൽ പരസ്യ ബോർഡുകൾ നിറയുന്നു.ഓപ്പൺ എയർ സ്റ്റേഡിയത്തിനു മുൻപിലാണ് പരസ്യ ബോർഡുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തൊട്ടതിനും, പിടിച്ചതിന്നുമെല്ലാം വലിയ പരസ്യ ബോർഡുകളാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതും.

Read more