അസാപ്പിന്‍റെ ഒന്നാം റാങ്ക് നേട്ടവുമായി കാലടി ശ്രീ ശങ്കരകോളേജ്

  കാലടി:സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ അസാപ് (അഡീഷണൽ സ്‌കിൽ അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാം) പദ്ധതിയിൽ ശ്രീശങ്കര കോളേജിന് ഒന്നാം റാങ്കും പഞ്ചനക്ഷത്ര പദവിയും ലഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് അസാപ് ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന

Read more