സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നും സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മികച്ച ഗവേഷണഫലങ്ങൾ : മന്ത്രി സി. രവീന്ദ്രനാഥ്

  സർവകലാശാലകൾ ജനങ്ങളുമായി സംവദിച്ച് ജനമനസ്സിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങി വരണം ശ്രീ ശങ്കര പ്രതിമ സാക്ഷാത്ക്കരിച്ച  വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും  മന്ത്രി പ്രൊഫ. സി. രവീന്ദ്രനാഥ് അനുമോദിച്ചു കാലടി:സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നും

Read more