സംസ്‌കൃത സർവ്വകലാശാലയിലെ അയ്യനാർ ശിൽപ്പങ്ങൾ നശിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു

   ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയാണ് അയ്യനാർ ശിൽപ്പങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് വെയിലും മഴയുമേറ്റ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലായാണ് ഇന്ന് ശിൽപ്പങ്ങൾ വച്ചിരിക്കുന്നത് കാലടി:കാലടി സംസ്‌കൃത സർവ്വകലാശാലയിലെ അയ്യനാർ ശിൽപ്പങ്ങൾ നശിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു.സംസ്‌കൃതസർവ്വകലാശാലയും

Read more