തിരുവൈരാണിക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീ പാർവതീദേവിയുടെ നട തുറന്നു

  വർഷത്തിൽ 12 ദിസസം മാത്രമാണ് ശ്രീ പാർവതീദേവിയുടെ നട തുറക്കു രാവിലെ 4 മുതൽ 1.30 വരെയും വൈകുന്നേരം 4 മുതൽ 8.30 വരെയുമാണ് ദർശന

Read more