ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും കാലടിയിലെ മാംസ വിൽപ്പനശാലകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയിട്ടില്ല

  കാലടി:കാലടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അനധികൃത മാംസ വിൽപ്പനശാലകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും പൂർണമായും നടപ്പിലാക്കിയില്ലെന്ന് ആരോപണം.2016 ഡിസംബർ 16 നാണ് കാലടിയിലെ അനധികൃത മാംസ വിൽപ്പനശാലകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ

Read more

കാലടി പാലവും ബൈപ്പാസ് റോഡും:വിവാദങ്ങൾ വിട്ടൊഴിയുന്നില്ല

  കാലടി സമാന്തര പാലവും ബൈപ്പാസ് റോഡും നിർമ്മിക്കാനുളള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾതന്നെ മുന്നണികൾ തമ്മിലുളള തർക്കം രൂക്ഷമായിപദ്ധതിക്കായുളള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾക്ക്തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് തങ്ങൾ വഴിയെന്ന് എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥലം എം.എൽ.എ

Read more