ചന്ദ്രലേഖക്കു പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സംഗീതലോകത്തേക്ക് ശാന്താബാബുവും

സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പിന്തുണയോടെ ഒരു വീട്ടമ്മകൂടി മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നു. മലയാറ്റൂർ നീലീശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നവോഥയപുരം ഏത്താപ്പിളി വീട്ടിൽ ശാന്താബാബു ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ താരമായിരിക്കുകയാണ്.

Read more