മലമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി 

കാഞ്ഞൂർ പാറപ്പുറം വല്ലംകടവ് പാനാപ്പിള്ളി തമ്പാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുമാണ് മലമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടിയത്.