കാലടിയില്‍ അനധികൃതമായി പാടം നികത്തുന്നു

  കാലടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെമ്പിശേരി പാടശേഖരമാണ് അനധികൃതമായി നികത്തുന്നത്. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ വാർഡായ പതിമൂന്നാം വാർഡിലും, രണ്ടാം വാർഡിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാടശേഖരമാണിത്.

Read more

ഒരു കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനം

  ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്ന മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനം നടന്നു. കൂവപ്പടി തോട്ടുവ തനിഇല്ലത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഒരുദിവസം 3 പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയത്. മുത്തശന്റെയും മുത്തശിക്കുമൊപ്പം പേരകുട്ടിയുടെയും

Read more

ശ്രീമൂലനഗരം തങ്കപ്പന്‍ തട്ടുകട നടത്തുന്നു

40 ഓളം സിനിമകളിൽ സഹസംവിധായകനായിരുന്ന ശ്രീമൂലനഗരം തങ്കപ്പൻ ജീവിതം പുലർത്താൻ തട്ടുകട നടത്തുന്നു. പലപ്രമുഖ സംവിധായകരുടെ അസിസ്ന്റന്റായിരുന്നു തങ്കപ്പൻ. സിനിമ സംഘടനപോലും ഈ കലാകാരനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല.

Read more